View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Context English Latvian State
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_1 W,A,S,D and mouse to move. E to shoot OxyToxy NT if you have a toxin vacuole. G to toggle engulf mode. W,A,S,D un pele, lai pārvietotos. E, lai šautu OxyToxy NT, ja tev ir toksīnu vakuola. G, lai pārslēgtu absorbēšanas režīmu.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_2 Your cell uses ATP as its energy source, if it runs out you will die. Tava šūna izmanto ATP kā enerģijas avotu, ja tas beigsies, tava šūna mirs.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_3 To unlock the editor and reproduce you need to gather Ammonia (Orange Cloud) and Phosphate (Purple Cloud). Lai atbloķētu redaktoru un vairoties, tev jāsavāc amonjaku (oranžs mākonis) un fosfāts (purpurs mākonis).
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_4 You can also engulf cells, bacteria, iron chunks and cell chunks that are smaller than you by pressing G. This will cost additional ATP and will slow you down. Don't forget to press G a second time to stop engulfing. Tu var arī absorbēt šūnas, baktērijas, kā arī dzelzs un šūnu gabalus, kas ir mazāki par tevi, nospiežot G. Tas maksās papildu ATP, kā arī tev palēninās. Neaizmirsti nospiest G otrreiz, lai pārtrauktu absorbēšanu.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_5 Osmoregulation costs ATP, which means the bigger your cell is, the more Mitochondria, Metabolosomes or Rusticyanin (or cytoplasm, which does Glycolysis) you need to avoid losing ATP when you are stationary. Osmoregulācija izmanto ATP. Tas nozīmē, ka, jo lielāka ir tava šūna, jo vairāk ATP ražojošu organoīdu tev ir nepieciešams, lai nezaudētu ATP, kad nekusties.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_6 There are many Organelles in the editor for you to evolve, allowing for a wide range of different playstyles. Redaktorā ir daudz organoīdu, kurus vari attīstīt, pieļaujot daudz dažādu spēles stilu.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_7 For now, if your population drops to zero, you go extinct. Pagaidām, ja tava populācija samazināsies līdz nullei, tu izmirsi.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_8 The various compound clouds are:

White – Glucose
Yellow – Hydrogen Sulfide
Orange – Ammonia
Purple – Phosphate
Rust Brown – Iron

Glucose makes ATP
Dažādi savienojumu mākoņi ir:

Balti - glikoze
Dzelteni - sērūdeņradis
Oranži - amonjaks
Purpuri - fosfāts
Rūsas brūni - dzelzs

Glikoze ražo ATP
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_9 Hydrogen Sulfide can be converted into glucose via chemoplasts and chemosynthesizing proteins. Iron can be converted via rusticyanin into ATP. Sērūdeņradi var pārveidot glikozē, izmantojot hemoplastus un hemosintezējošas olbaltumvielas. Ar rusticianīnu no dzelzs var ražot ATP.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_10 To reproduce you need to divide each of your organelles into two. Organelles need ammonia and phosphate to split in half. Lai vairoties, katrs no tavam organoīdiem jāsadala divās daļās. Organoīdiem ir nepieciešams amonjaks un fosfāts, lai sadalītos.
MICROBE_STAGE_HELP_MESSAGE_11 But if you survive for twenty generations with 300 population, you are considered to have won the current game. After winning you get a popup and can continue playing as you wish. Bet, ja tu izdzīvo divdesmit ģenerācijās ar 300 iedzīvotājiem, pašlaik tiek uzskatīts, ka esi uzvarējis spēlē. Pēc uzvaras tu vari turpināt spēlēt, kā vēlies.
MICROBE_EDITOR_HELP_MESSAGE_1 Prokaryotic Structures

Metabolosomes: Produces ATP from glucose

Chemosynthisizing Proteins: Produces half of the glucose out of Hydrogen Sulfide as a chemoplast, but also performs glycolysis, and takes up 1 Hex

Thylakoids: Produces 1/3rd the amount of glucose as a normal chloroplast, but also performs glycolysis, and takes up 1 Hex

Rusticyanin: Converts iron into ATP

Nitrogenase: Converts atmospheric nitrogen and ATP into ammonia anaerobically

Cytoplasm: Has storage space and performs glycolysis (Produces small amounts of ATP)
Prokariotu struktūras

Metabolosomas: ražo ATP no glikozes

Hemosintezējošas olbaltumvielas: No sērūdeņraža saražo uz pusi mazāk glikozes nekā hemoplasts, bet arī veic glikolīzi, aizņem 1 daļu

Tilakoīdi: ražo 3 reizes mazāk glikozes nekā parasts hloroplasts, bet arī veic glikolīzi un aizņem 1 daļu

Rusticianīns : pārvērš dzelzi ATP

Nitrogenāze: no atmosfēras slāpekli un ATP ražo amonjaku

Citoplazma: uzglabā savienojumus un veic glikolīzi (ražo ATP nelielos daudzumos)
MICROBE_EDITOR_HELP_MESSAGE_2 External Organelles

Flagellum: Moves your cell faster by consuming ATP

Pilus: Can be used to stab other cells
Ārējie organoīdi

Vica: Pārvieto jūsu šūnu ātrāk, izmantojot ATP

Pīluss: Var sadurt citas šūnas
LOADING_TIP Press the undo button in the editor to correct a mistake Lai labotu kļūdu redaktorā, nospied "atsaukt"
EASTEREGG_MESSAGE_2 Here's a tip, toxins can be used to knock other toxins away from you if you are quick enough. Padoms: toksīnus var izmantot, lai izspiestu citus toksīnus no sevis, ja esi pietiekami ātrs.
EASTEREGG_MESSAGE_3 Here's a tip, Osmoregulation costs 1 ATP per second per hex your cell has, each empty hex of cytoplasm generates 5 ATP per second as well, which means if you are losing ATP due to osmoregulation just add a couple of empty hexes of cytoplasm or remove some organelles. Padoms: Osmoregulācija maksā 1 ATP sekundē par daļu tavā šūnā, katra tukšā citoplazmas daļa rada 5 ATP sekundē, kas nozīmē, ka, ja tu zaudē ATP osmoregulācijas dēļ, vienkārši pievieno vairāk tukšu citoplazmas daļu vai noņem dažus organoīdus.
EASTEREGG_MESSAGE_6 Here's a tip, sometimes it's best just to run away from other cells. Padoms: dažreiz labākā rīcība ir vienkārši bēgt no citām šūnām.
EASTEREGG_MESSAGE_7 Here's a tip, if a cell is about half your size, that's when you can engulf them. Padoms: tu vari absorbēt šūnu, ja tā ir aptuveni puse no tavas šūnas lieluma.
EASTEREGG_MESSAGE_13 Here's a tip, Biomes are more than just different backgrounds, the compounds in different biomes sometimes spawn at different rates. Padoms: biomi ir vairāk nekā tikai atšķirīgi foni, savienojumi dažādos biomos dažreiz parādās ar dažādiem biežumiem.
EASTEREGG_MESSAGE_14 Here's a tip, The more flagella you have, the faster you go, vroom vroom, but it also costs more ATP Padoms: jo vairāk tev ir vicu, jo ātrāk tu esi, bet tas arī maksā vairāk ATP